sábado, 28 de septiembre de 2013


Resposta ó CHUO que manifesta que o servizo de Cirurxía Pediátrica está “perfectamente cubierto”
viernes, 27 de septiembre de 2013


OS SERVIZOS DE SAUDE E SOCIO-SANITARIOS EN RISCO DE DESMANTELAMENTO

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

O Goberno de Rajoy, fiel aliado das políticas da Unión Europea, deseñadas polo Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e a Organización Mundial do Comercio, en beneficio dos grandes bancos, Fondos de Investimento e grandes multinacionais, está embarcado nunha xigantesca manobra de desmantelamento dos servizos públicos básicos de todo o Estado, que abarca as pensións, a educación pública, a sanidade ou os servizos de atención á vellez e a discapacidade. 
 
Os datos aportados por prestixiosos investigadores dos sectores afectados explican que se pretende recortar gasto público suprimindo as prestacións aos sectores de baixo nivel económico da poboación e de escasa capacidade de pago (o 60% dos asalariados que gañan menos de 1.000 euros ao mes, os maiores de 65 anos que supoñen o 20% da poboación e perciben unha pensión media de 850 euros mensuais, ou os mozos que soportan un 57% de paro) e crear unha rede de servizos en poder das grandes multinacionais e fondos de investimento que prestarán estes servizos con carácter lucrativo mediante diñeiro público e as achegas dos beneficiarios con capacidade adquisitiva (1/3 da poboación). 
O Goberno sabe que pode perder as próximas eleccións polo que está acelerando a aplicación destas medidas en todos os servizos e CCAA, para deixar todo ben atado e obrigar ao goberno que gañe a aceptar unha situación de feitos consumados sen posibilidade de marcha atrás. 

1.- Reforma do Sistema de Atención á Dependencia: 

O goberno enviou á UE o "Programa Nacional de Reformas. Reino de España 2013", para demostrar a súa vontade de seguir pola senda da redución do déficit público, que contempla tres grupos de recortes á Lei de Dependencia 

Preténdense recortar 599 millóns de euros en 2012, 1.108 millóns en 2013 e 571 millóns en 2014.

-          Modificación e simplificación dos procesos de valoración das persoas dependentes e os servizos prestados. 
-          Supresión a retroactividade no pago das prestacións económicas (contemplado pola Lei para que as persoas con dereitos a prestacións trala valoración da mesma cobrasen desde o momento en que se lles recoñecerá o dereito) 
-          Potenciación da colaboración público privada (para favorecer a penetración de empresas multinacionais)
-          Atraso na incorporación ao sistema das persoas beneficiarias con menor grado de dependencia 
-          Recorte da prestación económica dos coidadores non profesionais, que se rebaixa entre o 15 e o 30% (188 millóns) e deixar de pagar a seguridade social aos coidadores non profesionais, familiares no seu maior parte (300 millóns anuais). 
-          Incremento da aportación dos beneficiarios (copago) nun 50% (recorte de 339 millóns de euros en 2013).
-          Adecuar as prestacións ás necesidades reais dos dependentes (revisión das valoracións xa realizadas de face a reducilas) 
-          Priorizar os servizos profesionais (a cargo de empresas multinacionais) sobre as prestacións económicas (a cargo de familiares) para o que se planta unha revisión dos procesos. (recorte de 489 millóns de euros)
A Reforma do Sistema de Atención á Dependencia supón un recorte de 2.220 millóns de euros en tres anos e deixado sen atención a 256.000 discapacitados, aínda que o obxectivo final é desmantelar todo o dispositivos previsto pola Lei (como anunciou Rajoy no seu programa electoral) para permitir as multinacionais de servizos sociosanitarios apropiarse destes servizos, como fixeron xa no Reino Unido.
2.- Lei para a Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local: 
Pretende recortar de 1.800 millóns de euros anuais nos servizos sociais que prestan os concellos (servizos de apoio á familia, de prevención e inserción social, vivendas tuteladas, centros de día, infantís e de atención a persoas con discapacidade, comedores de persoas maiores ou servizos de promoción da muller e de atención e acolleita a inmigrantes), deixando sen atención 1.167.784 persoas. A isto hai que engadir outros servizos como as 567 residencias que atende a 30.117 persoas maiores ou 2.718 vivendas tuteladas. 
A Lei contempla retirar as competencias en servizos sociais ás entidades locais (máis de 2,5 millóns de beneficiarios deixarán de recibir servizos sociais dos concellos) para trasladalas a Comunidades Autónomas que carecen de capacidade económica polos recortes introducidos nos seus orzamentos pola Ley de Estabilidad Presupuestaria, e ás que non lles quedará máis opción que pechar estes servizos e privatizar os máis rendibles para o sector privado
3.- Recortes en Asistencia Sanitaria Pública:
Redución de máis de 7.000 millóns de euros a través da redución da actividade dos servizos asistenciais; a pechadura de centros e reducións de persoal; a Ley 16/2013 introduzo os  copagos a pensionistas, enfermos que precisan próteses, traslados en ambulancia ou medicamentos especiais; a supresión do dereito á asistencia aos mozos maiores de 26 anos que nunca han cotizado (57% do total), amas de casa divorciadas e a 900.000 inmigrantes, e están previstos recortes na carteira de servizos que abran paso aos seguros privados complementarios. 
Estas medidas han ir acompañados de privatizacións nos servizos como as concesións de obra pública; o financiamento e xestión privada de hospitais e centros de saúde; privatización de hospitais, servizos de laboratorio e de diagnóstico por imaxe; a cesión ás multinacionais e fondos de investimento das plataformas informáticas, teléfonos de información, centrais compras ou a planificación e xestión dos recursos dos Servizos de Saúde Autonómicos. 
Entre as consecuencias de etas medidos cabo destacar a limitación de acceso a medicamentos, incremento das listas de espera, aumento da mortalidade por enfermidades evitables ou a redución da esperanza de vida.
A última medida que podemos considerar de extremada crueldade é que os enfermos con cancro e outras patoloxías graves, deberán pagar as medicinas que se lles fornezan nos hospitais, algo inhumano e irracional xa que non supoñerá ningún aforro relevante para o sistema. Probablemente a intención do Goberno coa súa aplicación é xerar temor e desmoralización da poboación e convencer á UE da vontade para aplicar as medidas de austeridade que esta lle esixe.
Esta política supón que a maior parte da poboación, e especialmente a máis necesitada de asistencia e axuda sanitaria e social, vai quedar desprotexida fronte a enfermidade e a discapacidade, mentres que unha minoría social con gran capacidade económica e de pago, fará un uso intensivo e irracional duns recursos que quedarán en mans de bancos e grandes fondos de investimento internacional 
É necesario e urxente articular unha alianza social e profesional en sanidade e servizos sociais que paralice o máis pronto posible esta estratexia do Goberno de Rajoy e a Troika (UE, Banco Mundial e Fondo Monetario Internacional), antes de que sexa demasiado tarde. Á mesma deberán estar invitados todas a organizacións cidadás, de usuarios, profesionais, sindicais, políticas, ONGs, concellos, grupos parlamentarios, movementos sociais, pequenos empresarios, etc., superando e aparcando as lexítimas discrepancias políticas ou ideolóxicas. 
Consideramos que o primeiro paso debería ser unha Gran Convención para elaborar un Manifesto en Defensa dos Servizos Sociais Públicos, definir uns obxectivos e unha estratexia consensuados e aprobar un calendario de grandes mobilizacións. Non queda moito tempo.


Risco de perda do Servizo de Cirurxía Pediátrica no CHUO


miércoles, 25 de septiembre de 2013


SOS Sanidade Pública alerta sobre la pérdida de financiación europea para el Hospital 2050
 
 
  
 
 
 
  viernes, 20 de septiembre de 2013


Listado de los 42 medicamentos que se suministraban de manera gratuita y ahora estarán sujetos a 'copago'

 El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una resolución del Ministerio de Sanidad que fija un listado de 42 medicamentos que se suministraban de manera gratuita y ahora estarán sujetos a un 'copago' del 10 por ciento, como máximo, del precio por envase.

Medicamentos con reservas singulares establecidas en el ámbito del Sistema Nacional de Salud consistentes en limitar su dispensación a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales, que quedan sometidos a aportación reducida del usuario.


Código Nacional

Nombre Presentación

688048

DIFICLIR 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos.

663723

SAMSCA 15 mg. COMPRIMIDOS, 10 comprimidos.

663726

SAMSCA 30 mg. COMPRIMIDOS, 10 comprimidos.

885905

MIRENA 0,02 mg CADA 24 HORAS SISTEMA DE LIBERACIÓN INTRAUTERINO, 1 dispositivo intrauterino.

665772

ELONVA 100 microgramos SOLUCION INYECTABLE, 1 jeringa precargada de 0,5 ml.

665773

ELONVA 150 microgramos SOLUCION INYECTABLE, 1 jeringa precargada de 0,5 ml.

883108

COPEGUS 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 168 comprimidos.

756858

COPEGUS 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos.

883009

COPEGUS 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 42 comprimidos.

792200

REBETOL 200 mg CAPSULAS DURAS, 140 cápsulas.


792242

REBETOL 200 mg CAPSULAS DURAS, 168 cápsulas.

650508

REBETOL 40 mg/ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 100 ml.

673688

RIBAVIRINA NORMON 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 168 comprimidos.

681790

RIBAVIRINA SANDOZ 200 mg CAPSULAS DURAS EFG, 168 cápsulas.

674172

RIBAVIRINA SANDOZ 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 168 comprimidos.

674166

RIBAVIRINA SANDOZ 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 42 comprimidos.

662851

RIBAVIRINA TEVA 200 mg CAPSULAS DURAS EFG, 168 cápsulas.

662850

RIBAVIRINA TEVA 200 mg CAPSULAS DURAS EFG, 140 cápsulas.

663704

RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 168 comprimidos.

663703

RIBAVIRINA TEVA PHARMA BV 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 42 comprimidos.

689402

RIBAVIRINA VEGAL 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 168 comprimidos.

764050

VALCYTE 450 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA., 60 comprimidos.

684655

INCIVO 375 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 168 comprimidos.

682555

VICTRELIS 200 mg CAPSULAS DURAS, 336 cápsulas.

665954

ZUTECTRA 500 UI SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 5 jeringas precargadas de 1 ml.

836577

SYNAGIS 100 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial + 1 ampolla de disolvente.

836668

SYNAGIS 50 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial + 1 ampolla de disolvente.

662369

TEMODAL 100 mg CAPSULAS DURAS, 20 cápsulas.

662368

TEMODAL 100 mg CAPSULAS DURAS, 5 cápsulas.

662371

TEMODAL 140 mg CAPSULAS DURAS, 20 cápsulas.

662370

TEMODAL 140 mg CAPSULAS DURAS, 5 cápsulas.

662372

TEMODAL 180 mg CAPSULAS DURAS, 5 cápsulas.

662367

TEMODAL 20 mg CAPSULAS DURAS, 20 cápsulas.

662366

TEMODAL 20 mg CAPSULAS DURAS, 5 cápsulas.

664203

TEMODAL 5 mg CAPSULAS DURAS, 5 cápsulas.

665819

TEMOMEDAC 100 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

665818

TEMOMEDAC 100 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665821

TEMOMEDAC 140 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

665820

TEMOMEDAC 140 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665822

TEMOMEDAC 180 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665817

TEMOMEDAC 20 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

665816

TEMOMEDAC 20 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665823

TEMOMEDAC 250 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665815

TEMOMEDAC 5 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665831

TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 100 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

665830

TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 100 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665833

TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 140 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

665832

TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 140 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665834

TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 180 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665829

TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 20 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

665827

TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 20 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665835

TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 250 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665826

TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 5 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

665825

TEMOZOLOMIDA HOSPIRA 5 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665799

TEMOZOLOMIDA SANDOZ 100 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

665798

TEMOZOLOMIDA SANDOZ 100 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665805

TEMOZOLOMIDA SANDOZ 140 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

665803

TEMOZOLOMIDA SANDOZ 140 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

665808

TEMOZOLOMIDA SANDOZ 180 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

684868

TEMOZOLOMIDA SUN 100 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

696517

Temozolomida SUN 100 mg capsulas duras EFG, 20 cápsulas.

684754

TEMOZOLOMIDA SUN 100 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.


696519

Temozolomida SUN 100 mg capsulas duras EFG, 5 cápsulas.

684869

TEMOZOLOMIDA SUN 140 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

696521

Temozolomida SUN 140 mg capsulas duras EFG, 20 cápsulas.

684759

TEMOZOLOMIDA SUN 140 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

696520

Temozolomida SUN 140 mg capsulas duras EFG, 5 cápsulas.

684872

TEMOZOLOMIDA SUN 180 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

696461

Temozolomida SUN 180 mg capsulas duras EFG, 20 cápsulas.

684760

TEMOZOLOMIDA SUN 180 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

696462

Temozolomida SUN 180 mg capsulas duras EFG, 5 cápsulas.

684853

TEMOZOLOMIDA SUN 20 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

696522

Temozolomida SUN 20 mg capsulas duras EFG, 20 cápsulas.

684766

TEMOZOLOMIDA SUN 20 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

696523

Temozolomida SUN 20 mg capsulas duras EFG, 5 cápsulas.

684873

TEMOZOLOMIDA SUN 250 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

696515

Temozolomida SUN 250 mg capsulas duras EFG, 20 cápsulas.

684767

TEMOZOLOMIDA SUN 250 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

696516

Temozolomida SUN 250 mg capsulas duras EFG, 5 cápsulas.

684867

TEMOZOLOMIDA SUN 5 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

696524

Temozolomida SUN 5 mg capsulas duras EFG, 20 cápsulas.

684768

TEMOZOLOMIDA SUN 5 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

696525

Temozolomida SUN 5 mg capsulas duras EFG, 5 cápsulas.

664671

TEMOZOLOMIDA TEVA 100 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

664670

TEMOZOLOMIDA TEVA 100 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

664674

TEMOZOLOMIDA TEVA 140 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

664673

TEMOZOLOMIDA TEVA 140 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

664675

TEMOZOLOMIDA TEVA 180 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

664669

TEMOZOLOMIDA TEVA 20 mg CAPSULAS DURAS EFG, 20 cápsulas.

664668

TEMOZOLOMIDA TEVA 20 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

664676

TEMOZOLOMIDA TEVA 250 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

664667

TEMOZOLOMIDA TEVA 5 mg CAPSULAS DURAS EFG, 5 cápsulas.

697757

Capecitabina Accord 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula 60 comprimidos.

697764

Capecitabina Accord 500 mg comprimidos recubiertos con pelicula 120 comprimidos.

695768

CAPECITABINA ACTAVIS 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos.

695769

CAPECITABINA ACTAVIS 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 120 comprimidos.

697407

CAPECITABINA FRESENIUS KABI 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos.

697406

CAPECITABINA FRESENIUS KABI 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 120 comprimidos.

698180

CAPECITABINA SANDOZ 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 120 comprimidos.

686774

XELODA 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos.

686782

XELODA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 120 comprimidos.

779652

GLIVEC 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos.

741975

GLIVEC 100mg CAPSULAS DURAS, 120 cápsulas.

779660

GLIVEC 400 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos.

662980

IRESSA 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos.

652160

TARCEVA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos.

652161

TARCEVA 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos.

652159

TARCEVA 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos.

656864

SUTENT 12,5 mg CAPSULAS DURAS, 30 cápsulas.

656863

SUTENT 25 mg CAPSULAS DURAS, 30 cápsulas.

656865

SUTENT 50 mg CAPSULAS DURAS, 30 cápsulas.

656938

NEXAVAR 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 112 comprimidos.

652769

SPRYCEL 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos.

656939

SPRYCEL 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos.


652751

SPRYCEL 70 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 56 comprimidos.

661144

TYVERB 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 140 comprimidos.

665955

TYVERB 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 140 comprimidos.

665944

TASIGNA 150 mg CAPSULAS DURAS, 112 cápsulas.

660235

TASIGNA 200 mg CAPSULAS DURAS, 112 cápsulas.

663793

AFINITOR 10 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos.

663792

AFINITOR 5 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos.

684619

VOTUBIA 2,5 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos.

684617

VOTUBIA 5 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos.

665806

VOTRIENT 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos.

665807

VOTRIENT 400 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos.

665781

SIKLOS 1.000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos.

687105

SIKLOS 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos.

926410

TARGRETIN 75 mg, CAPSULAS BLANDAS, 100 cápsulas.

683759

ZYTIGA 250 mg COMPRIMIDOS, 120 comprimidos.

741496

PEGINTRON 100 microgramos POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 1 pluma precargada.

741710

PEGINTRON 120 microgramos POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 1 pluma precargada.

741777

PEGINTRON 150 microgramos POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 1 pluma precargada.

873018

PEGINTRON 50 microgramos POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial + 1 ampolla de disolvente.

740753

PEGINTRON 50 microgramos POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 1 pluma precargada.

741066

PEGINTRON 80 microgramos POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 1 pluma precargada.

677727

PEGASYS 135 microgramos SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 4 plumas precargadas de 0,5 ml.

677728

PEGASYS 180 microgramos SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 4 plumas precargadas de 0,5 ml.

747956

PEGASYS, 135 microgramos, SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 4 jeringas precargadas de 0,5 ml.

748095

PEGASYS, 180 microgramos, SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 4 jeringas precargadas de 0,5 ml.

693932

ORENCIA 125 mg solucion inyectable, 4 jeringas precargadas de 1 ml.

684644

ENBREL 10 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE PARA USO PEDIATRICO, 4 viales + 4 jeringas precargadas de disolvente.

839282

ENBREL 25 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 4 viales + 4 jeringas precargadas de disolvente.

655950

ENBREL 25 mg SOLUCION INYECTABLE EN JERINGAS PRECARGADAS, 4 jeringas precargadas de 1 ml.

655949

ENBREL 25 mg/ml POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE PARA USO PEDIATRICO, 4 viales + 4 jeringas precargadas de disolvente.

655953

ENBREL 50 mg SOLUCION INYECTABLE EN JERINGAS PRECARGADAS, 4 jeringas precargadas de 1 ml.

663133

ENBREL 50 mg SOLUCION INYECTABLE EN PLUMAS PRECARGADAS, 4 plumas precargadas de 1 ml.

664247

CIMZIA 200 mg SOLUCION INYECTABLE, 2 jeringas precargadas de 1 ml.

665779

STELARA 45 mg SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 1 jeringa precargada de 0,5 ml.

662133

STELARA 45 mg SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 0,5 ml.

651197

BONDRONAT 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos.

682806

XGEVA 120 mg SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 1,7 ml.

672225

SATIVEX 2,7 mg/2,5 mg SOLUCION PARA PULVERIZACION BUCAL, 3 envase de 10 ml.

652563

XOLAIR 150 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial + 1 ampolla de disolvente.

662444

XOLAIR 150 mg SOLUCION INYECTABLE, 1 jeringa precargada de 1 ml.

662443

XOLAIR 75 mg SOLUCION INYECTABLE, 1 jeringa precargada de 0,5 ml.

909713

VISUDYNE 15 mg POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 1 vial.

689247

LACTEST 0,45 g POLVO PARA SOLUCION ORAL, 1 sobre.

NOTA SOS Sanidade pago medicament​os hospitalar​ios

 
Ante a resolución do Ministerio de Sanidade que establece o pago farmacéutico para os pacientes non hospitalizados a partir do 1 de outubro e que inclúe medicamentos para atrasar a progresión en cancro de mama avanzado, cancro de rin, tumores cerebrais,  leucemia mieloide crónica e outros tumores,  a Plataforma SOS Sanidade Pública quere comunicar que a medida, ademais de ferir a sensibilidade da maioría social, resulta:
 
1.- Inxusta xa que supón un novo imposto que grava a utilización de medicamentos ás persoas con enfermidades crónicas e de extrema gravidade, cuxa saúde pode sufrir un grave quebranto si non as toman. Resulta paradoxal a aplicación desta nova taxas que afectará fundamentalmente aos grupos sociais máis débiles mentres de manteñen as desgravacións fiscais aos sectores economicamente máis poderosos ou se amnistía aos defraudadores.
 
2.-Contraria á Constitución e á Lei Xeral de Sanidade que garanten o acceso á atención de saúde en condicións de igualdade. Este novo copago supón unha nova barreira para o acceso ao tratamento a persoas con graves problemas de saúde, que repercuten na maioría dos casos sobre a súa capacidade económica, nuns momentos en que a crise está reducindo a capacidade adquisitiva de toda a poboación.
 
3.- Irracional por que terá unha escasa capacidade recaudatoria para o sistema e desde logo non modulará a utilización inadecuada do mesmo, dado que a responsabilidade da prescrición destes tratamentos están en mans do persoal hospitalario sen que o paciente inflúa para nadar na mesma. 
 
4.- Chapuceira xa que carece de memoria económica que especifique cal será a súa capacidade recaudatoria. Tampouco se coñece como se calculará a achega dos pacientes dada a diversidade de envases hospitalarios.
  

5.- Facemos un chamamento á Consellería de Sanidade para que free a aplicación da mesma nos hospitais galegos, dado que pode repercutir de xeito moi importante sobre a saúde de moitas persoas con graves problemas de saúde

 
 
www.sos-sanidadepublica.org