miércoles, 26 de febrero de 2014


As políticas gubernamentais están deixando sen dereitos a millóns de persoas que necesitan servizos públicos


Imágenes integradas 1

AS POLÍTICAS GUBERNAMENTAIS ESTÁN DEIXANDO SEN DEREITOS A MILLÓNS DE PERSOAS QUE NECESITAN SERVIZOS PÚBLICOS
 
Sanidade:

O Goberno eliminou o dereito á atención sanitaria universal publica, gratuíta no momento de recibir a asistencia e de calidade, ao desmantelar e privatizar o Sistema Publico de Saúde  Galego e introducir o copago polos servizos.

Pensións:

Recorte dun 14,8% a 28,3% das pensións nos próximos quince anos, mentres se desgravan plans de pensións privados.

Lei de Dependencia:

O Goberno paralizou a Lei de Dependencia, reducindo o seu orzamento nun 36,4% en 2014, o que deixa sen atención a unhas 17.000 persoas en Galicia que tiñan recoñecida a prestación, non se aceptan novas solicitudes das 7.500 pendentes de valoración, e paralízase a incorporación de novos servizos asistenciais.

Recortes de programas para persoas con minusvalías e discapacidades:

Recórtanse un 15,8% en 2013 os programas de asistencia a persoas con discapacidade física, orgánica, intelectual, enfermidades raras, parapléxicos, enfermos mentais ou con Síndrome de Down. Pechouse o 065 e retírase a subvención ao transporte público de desprazamentos para rehabilitación. Esta medida afecta a unhas 18.000 persoas en Galicia, onde terá unha especial repercusión dada a disposición xeográfica no entorno rural e ao envellecemento, moitas destas persoas carecen dos servizos mínimos necesarios, vehículos ou apoios básicos.

Cambios na lexislación que prohibe aos concellos prestar servizos sociais:

O proxecto de lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración local obrigará aos concellos a deixar de prestar servizos sociais e a trasladar esta responsabilidade ás autonomías. Isto afectará a axudas a domicilio, residencias de maiores, apoio á familia, reinserción social, comedores sociais, servizos de atención á muller, albergues de inmigrantes, que atenden a 2,6 millóns de persoas no Estado, unhas 190.000 en Galicia. Trasladar o financiamento destas competencias ás CCAA suporá a creba da maioría e obrigaraas á privatizar e/ou pechar estes servizos, o que enviará ao paro a outros 70.800 empregados municipais.

Eliminación do dereito a decidir das mulleres sobre a Interrupción do embarazo:

A Lei Orgánica de Protección da Vida do Concibido e dos Dereitos da Muller Embarazada supón a anulación dos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres, suprimindo por lei o dereito a decidir libremente sobre o momento de ser nai. Preténdese impedir a interrupción do embarazo, aínda que o feto teña malformacións graves .

Estafa legal ás persoas que contrataron preferentes e subordinadas:

Enganaron a miles de galegas e galegos que agora non poden retirar os seus aforros xa que ningunha destas participacións está garantida polo Fondo de Garantía de Depósitos (para retirar o diñeiro hai que vender estas participacións a outro cliente de Caixanova e Caixagalicia, algo imposible debido a crise). Aínda que o Banco de España teña rescatado con diñeiro público a estas caixas (o 90% do total), estas non devolven o diñeiro aos seus clientes.

Recortes nas axudas a emigrantes e retornados:

O Ministerio de Facenda esixe unha media de 10.000 euros aos emigrantes retornados a España por non declarar as súas pensións no estranxeiro, algo descoñecido polos afectados que non foron advertidos por Facenda da necesidade de declaralas, ata a moitos se lles dixo que non era algo obrigatorio. Tamén se recortaron un 16% os programas de axuda a residentes no exterior e emigrantes retornados.

Recortes en educación:

O recorte educativo alcanza os 7.300 millóns de euros en 2014, o que supón unha caída do 16,7% no gasto educativo durante a crise. En Galicia, no ano 2013, os recortes en educación foron de 149 millóns de euros e despedíronse 1.225 profesoras e profesores. Os recortes afectan ao ensino Universitario, Ensino Superior Obrigatorio, Formación Profesional e Educación Infantil e Primaria. Suprimíronse becas e axudas ao estudo, comedores escolares, compra de libros. As matriculas universitarias subiron un 20%, o que impide a moitos mozos e mozas con familias afectadas pola crise poder acceder a estudos superiores.

Abandono da Mocidade sen educación, traballo ou sanidade:

Ademais do anterior o paro xuvenil afecta ao 57%, os contratos para novos son cada vez máis precarios con soldos inferiores nun 42 % á media, o 47,3 % das mozas e mozos entre 16 e 29 anos ten contrato temporal e o 39,1 % desempeña un traballo inferior o seu nivel de cualificación. Retirouse o dereito á asistencia sanitaria aos maiores de 26 anos que estean en paro e quen emigre por un período superior a tres meses perderá tamén o dereito,  se ao volver non atopa un traballo.

Resumo

O Goberno recortou no 2014 nun 10% o gasto social do Estado, o que suporá menos recursos para sanidade, educación, dependencia, pensións, cobertura do paro, mulleres, mozas e mozos, emigrantes, etc.

Esta política esta destinada a pagar a débeda dos bancos deixando sen dereitos á maioría social especialmente aos máis necesitados de axuda e con menos recursos económicos.

Unicamente unha gran alianza que mobilice a todas e a todos os afectados, que somos a maioría da poboación, en contra desta política antisocial e antihumana, pode salvar os servizos sociais básicos que se nos quere arrebatar.

Todos a manifestacion do dia 27 de febreiro convicada por a Alianza Social Gelega en   Galicia